Contoh Surat Kuasa Terbaru

Contoh Surat Kuasa – Sebelumnya saya telah posting tentang cara memutihkan kulit dengan kata bijak lucu, kalai ini saya kembali memberikan postingan tentang contoh surat kuasa. Mungkin ada yang bertanya apa itu suata kuasa? Surat Kuasa merupakan surat yang didalamnya berisi peralihan wewenang dari seseorang misalnya Uchu kepada seseorang yang lain semisal Firman. Uchu dalam hal ini merupakan pemberi kuasa, sedangkan Firman merupakan penerima kuasa.

Jadi bahasa sederhananya, dalam Surat Kuasa, berisi tentang pelimpahan kekuasaan dari seseorang ke orang lain sehingga penerima kuasa dapat mengambil wewenang maupun hak dari pemberi kuasa.

Contoh Surat Kuasa Ahli Waris

Dibawah ini teman-teman dapat melihat Kumpulan Contoh Surat Kuasa, contoh format Surat Kuasa dan cara membuat Surat Kuasa yang baik dan benar.

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Gaji/Pengambilan Uang

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                              : Yusuf Fikri
Tempat/Tgl. Lahir       : Mamuju, 18 Oktober 1986
Pekerjaan                      : Pegawai
Alamat                           : Jl. Semar Mendem No 108 Surabaya

Memberikan kuasa pengambilan gaji untuk bulan ………..  dikarenakan saya sedang sakit. Oleh karena itu, saya akan memberikan kuasa kepada

Nama                               : Firman Akbar
Tempat/Tgl. Lahir        : Sidoarjo, 10 Februari 1989
Pekerjaan                       : Swasta
Alamat                             : Perum Delta Sari BR No 39 Sidoarjo
Demikian Surat Kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                                                                                                   Surabaya, 24 Maret 2012
Penerima Kuasa                                                                                                     Pemberi Kuasa
Materai
Rp6.000,-
(Yusuf Fikri)                                                                                                           (Firman Akbar)

Contoh Surat Kuasa Tanah dan Bangunan

SURAT KUASA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama                                   :
Tempat/tanggal lahir       :
Pekerjaan                            :
Alamat                                 :
(Selaku Pemberi Kuasa)

Nama                                  :
Tempat/tanggal lahir      :
Pekerjaan                           :
Alamat                                 :
(Selaku Penerima Kuasa)
Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menjual, melepaskan hak, mengoperkan, atau dengan cara lain memindah tangankan kepada Pihak lain dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa atas:
–   Sebidang tanah Hak Milik Nomor: _____  Seluas _____ m2 (_____ meter persegi), yang terletak di _____ , Kelurahan _____ ,  Kecamatan _____ , Kabupaten _____ ,  sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal _____ , dan menurut Sertifikat tanggal _____ terdaftar atas nama _____ . Berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut beserta turutan-turutannya, setempat dikenal Kompleks _____ .
–   sebidang tanah Hak Milik Nomor: _____  Seluas _____ m2 (_____ meter persegi), yang terletak di  _____ , Kelurahan _____ ,  Kecamatan _____ , Kabupaten _____ ,  sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal _____  dan menurut Sertifikat tanggal _____ , terdaftar atas nama _____ , Yang diperoleh Tuan _____ tersebut di atas, berdasarkan Risalah Lelang Nomor: _____ Tanggal _____  berikut bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut beserta turutan-turutannya, setempat dikenal Kompleks _____ .
Selanjutnya disebut Tanah dan Bangunan.
Untuk itu menghadap di mana perlu, di antaranya di depan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dan instansi lainnya, memberikan keterangan-keterangan, membuat/suruh membuat, dan menandatangani akta-akta dan surat-surat yang diperlukan, menerima uang hasil penjualannya, memberikan tanda penerimaan-nya/kuitansinya atas uang hasil penjualan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang dipandang baik dan berguna oleh penerima kuasa bagi terlaksananya kuasa ini tidak ada yang dikecualikan.
                                                                                                                                                    Sidoarjo, 25 Maret 2012
Pemberi Kuasa                                                                                       Penerima Kuasa
(Nama Pemberi Kuasa)                                                                      (Nama Penerima Kuasa)

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Ijazah

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amran Mustafa
NIM : 861011
Kelas : 12 A

Memberikan kuasa kepada :

Nama : Rani Devina
NIM : 932211
Kelas : 12 A

Untuk pengambilan Ijazah dan transkrip nilai. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau sejenisnya, akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikianlah Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 14 November 2012

Yang Memberikan Kuasa                                                               Yang Diberi Kuasa

 

Amran Mustafa                                                                                    Rani Devina

Contoh Surat Kuasa BANK

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Pemilik Rekening
Alamat : Alamat sesuai KTP Pemilik Rekening
No. KTP: Pemilik Rekening
Telepon : Handphone atau Telepon Rumah Pemilik Rekening
Dalam hal ini bertindak : Untuk diri sendiri
Selaku pemilik/pemegang rekening Tabungan nomor #000-000-0001 Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA.

Dengan ini memberikan kuasa kepada :
Nama : Penerima Kuasa
Alamat : Penerima Kuasa
No. KTP : Penerima Kuasa
Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA mengambil Tabungan pada PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Sidoarjo.

sejumlah Rp5.600.000,- Terbilang Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah.

Surat kuasa ini dipergunakan untuk satu kali penarikan, dan dengan ini saya/kami membebaskan PT. Bank Central Asia, Tbk dari segala tuntutan/gugatan hukum berupa apapun dan dari pihak manapun juga sehubungan dengan pemberian kuasa dari penarikan Tabungan tersebut.

Sidoarjo, 24 Maret 2012

Yang Memberikan Kuasa                                                                 Yang Diberi Kuasa

 

Pemilik Rekening                                                                                   Penerima Kuasa

 

Contoh Surat Kuasa Perusahaan

KOP PERUSAHAAN

Surat Kuasa

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Kurniawan Widjaja
Alamat : Jl. Menur Pumpungan Gang V No 87 Surabaya
Jabatan : Direktur Utama
No KTP : 12.56198768.5220.0001

Memberikan kuasa untuk melakukan pengambilan dokumen perusahaan atas nama PT Jaya Alami  kepada :
Nama : David Bagas Kurniawan
Alamat : Jl. Sukolilo No 4 Surabaya
Jabatan : Direktur Marketing
No KTP : 4563125.23259.220.0002

Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Maret 2012

Yang Memberikan Kuasa                                                                      Yang Diberi Kuasa

Materai 6000

Kurniawan Widjaja                                                                                  David Bagas Kurniawan